[Alert Title]

[Message]

X
Title
(10)

Množstvo: 10
  • Poradíme?   +421 915 930 200     +421 905 655 565
  • E-mail:  hadice@hadicepro.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované pre Hadice pro s.r.o. a platia od 01.03.2023.

1. Základné ustanovenia

a, Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) v súlade s ustanovením § 273 zákona č.513/1991 zb., obchodného zákonníka, platia pri nákupe tovarov a služieb v internetovom obchode na webovej stránke, domény www.hadicepro.sk, prevádzkovateľom ktorej je spoločnosť Hadice pro s.r.o., so sídlom Železničná 571/10, 92202 Krakovany IČO: 367 086 91, DIČ: 2022285353, IČ DPH: SK2022285353, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.19315/T (ďalej len „Hadice pro“ alebo „predávajúci“, „dodávateľ“). Tieto obchodné podmienky sa primerane použijú aj pri nákupe v kamenných predajniach v Krakovanoch a v Pezinku.

b, Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi „Hadice pro“ na jednej strane a spotrebiteľom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou na strane druhej (ďalej len "kupujúci"), ktorí uzavierajú kúpnu zmluvu alebo rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len "zmluva").
Adresy elektronickej pošty a telefónne čísla sú vždy aktualizované na doméne www.hadicepro.sk.

c, Odlišné ustanovenia od VOP musia byť písomne dohodnuté v Zmluve. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP.

d, Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. V spojení s ust. § 612 a nasl. Zákona č. 40/1964 zb.,

2. Definície pojmov

a, tovar / služba, je produkt / služba, ktorú predávajúci aktuálne na svojej doméne hadicepro.sk, alebo kamennom obchode ponúka. Konkrétny druh je presne definovaný v objednávke.

b, kupujúci, je spotrebiteľ, fyzická alebo právnická osoba, ktorý poslal predávajúcemu autorizovanú objednávku tovaru. „Autorizovanú“, znamená, že kupujúci vyplní svoje osobné údaje, vytvorí objednávku tovaru/služieb a túto odošle na e-mailovú adresu domény www.hadicepro.sk., prípadne ju podá osobne,

c, objednávka, je písomná, ústna, faxom podaná objednávka tovaru/služieb.

d, elektronická objednávka, je objednávka tovaru / služieb, prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý obsahuje všetky požadované informácie o kupujúcom a zoznam, jednotlivé ceny objednaného tovaru / služieb z ponuky internetového obchodu v doméne www.hadicepro.sk a následne je odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho domény www.hadicepro.sk.

d, kúpna zmluva, je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva predávajúceho na kupujúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť za prevzatý tovar predávajúcemu. Týka sa to tovaru uvedenému a zobrazenému v internetovom obchode na webovej stránke v domée www.hadicepro.sk, a tovaru umiestnenému v kamennom obchode.

e, zmluva o poskytnutí služby, je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je poskytnutie služby kupujúcemu a záväzok kupujúceho zaplatiť za poskytnutie služby.

3. Objednávka

a, Objednávky na tovar/služby je možné podať osobne na prevádzkach predajcu, písomne, mailom, prípadne telefonicky. Predávajúci ústnu, alebo telefonickú objednávku písomne potvrdí.

b, Objednávky na tovar/služby je po registrácii možné posielať cez doménu hadicepro.sk.
Registráciou získa spotrebiteľ prístup k svojmu kontu. Konto spotrebiteľa umožňuje napríklad, sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zistenie ceny, vlastností tovaru, približnej ceny dopravy,...

c, objednávkou vyberie zákazník tovar a / alebo službu z ponuky predávajúceho, vyplní objednávkový formulár (všetky objednávkovým formulárom predpísané údaje a náležitosti) a objednávku odošle. Kupujúci je povinný pri vypĺňaní objednávkového formulára uviesť pravdivé, úplné a aktuálne údaje a informácie. Kupujúci môže objednávku vykonať aj osobne v kamenných predajniach predávajúceho a to podľa pokynov zamestnancov predávajúceho, v takom prípade sa na objednávku nebudú vzťahovať ustanovenia o elektronickej objednávke.

d, Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu a domény www.hadicepro.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky tovaru / služby kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutom a zároveň objednávateľ vzal na vedomie spracúvanie jeho osobných údajov bez potreby udelenia súhlasu v zmysle ustanov. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.

e, Predávajúci po doručení objednávky od kupujúceho preverí jej obsahové náležitosti a zistí dostupnosť požadovaného tovaru, pričom je oprávnený vyzvať kupujúceho na doplnenie objednávky v prípade nekompletnosti základných obsahových náležitostí.

f, Predávajúci po zistení dostupnosti tovaru, alebo v prípade výroby, kompletnosti komponentov na výrobu a schopnosti vyrobiť požadovaný výrobok, potvrdí kupujúcemu objednávku s termínom, alebo v prípade čiastočných plnení objednávky, termíny dodávok.
Ak požadovaný tovar, alebo výrobok nie je momentálne k dispozícii, oznámi predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu spolu s predpokladaným termínom dodania a k tomuto termínu sa kupujúci aj vyjadrí. Keď kupujúci súhlasí, najlepšie písomným súhlasom, upraví sa dodací termín podľa návrhu predávajúceho. V prípade nesúhlasu kupujúceho s predpokladaným termínom dodávky sa ešte v procese zisťovania dostupnosti táto položka z objednávky vyradí a v platnosti zostávajú ostatné položky kupujúcim objednané.

g, Predávajúci má právo odmietnuť objednávku tovaru / služby, ktorú považuje za pochybnú, nepresnú alebo neserióznu.

4. Zrušenie objednávky

a, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade objektívnej nemožnosti dodania objednávaného tovaru, alebo keď sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu.

b, Kupujúci má právo zrušiť-stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením predávajúcim. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

c, V prípade stornovania objednávky tovaru mimo skladových položiek si predávajúci vyhradzuje právo účtovať 100% vzniknutých nákladov. To isté platí aj v prípade „výrobkov“ to znamená vyrobených výrobkov.

5. Kúpna zmluva

a, Kúpna zmluva, je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva predávajúceho na kupujúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť za prevzatý tovar predávajúcemu. Týka sa to tovaru uvedenému a zobrazenému v internetovom obchode na webovej stránke v doméne www.hadicepro.sk, a tovaru umiestnenému v kamennom obchode.

b, Zmluva o poskytnutí služby, je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je poskytnutie služby kupujúcemu a záväzok kupujúceho zaplatiť za poskytnutie služby.

c, Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, prípadných úrokov z omeškania a zmluvných pokút.

d, Objednávka poslaná kupujúcim je návrhom na uzavretie zmluvy.

e, Kúpna zmluva je uzavretá záväzným súhlasom predávajúceho s objednávkou kupujúceho a súhlasom kupujúceho s cenami na potvrdenej objednávke.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a, Kupujúci má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č.108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to písomným oznámením. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo Predávajúceho na úhradu kúpnej ceny v prípade ak sa jedná o zákazkovú výrobu ,neskladové položky, alebo objednanie nezvyčajného množstva tovaru ,ktorého objednávku nie je možné stornovať.

b, Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, doručené poštou alebo elektronickou poštou a musí byť odôvodnené:

Ak bola kupujúcemu účtovaná preprava za doručenie objednaného tovaru, táto čiastka pri odstúpení od kúpnej zmluvy nebude vrátená. Poplatky znáša kupujúci.

c, Pri splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru, Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, a to prevodom na jeho bankový účet a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy.

7. Cena tovaru, služby

a, Platné kúpne ceny tovarov / služieb sú zverejnené v doméne www.hadicepro.sk., prípadne sú zaslané v konkrétnom cenníku kupujúcemu.
Ceny uvedené v doméne www.hadicepro.sk a v konkrétnych cenníkoch sú bez DPH.
Ceny s DPH sú až v jednotlivých sumároch (v košíku).

b, V doméne hadicepro.sk sú uvedené základné ceny tovarov a služieb. Ceny, rabat, zľavy určené pre konkrétneho kupujúceho, firmu, veľkoobchod, ďalšieho predajcu, konečného spotrebiteľa po registrácii v doméne hadicepro.sk, určuje dohoda medzi konkrétnym kupujúcim a predajcom.
V tomto prípade, zaregistrovaný konkrétny kupujúci, zákazník, vidí svoje konkrétne ceny! (ceny určené dohodou už po zľave). Predávajúci má právo uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

c, K cene tovaru sa pripočítavajú náklady na dopravu a balenie.( výnimku tvoria osobitne dohodnuté podmienky expedície a dopravy medzi predávajúcim a kupujúcim d, Dňom vydania nového cenníka sa ruší platnosť staršieho cenníka. e, Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požadovať od kupujúceho preddavok, platbu dopredu za objednaný tovar, „zálohovú faktúru“ až do výšky 100% objednaného tovaru.

8. Platba a platobné podmienky

a, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu fakturovanú kúpnu cenu v dohodnutej výške a podľa bankových údajov na faktúre do 14 dní od vystavenia faktúry okrem individuálne dohodnutých splatností medzi predajcom a kupujúcim, kde je doba splatnosti stanovená podľa individuálne dohodnutých podmienok.

b, Pri platení dopredu, zálohovou faktúrou sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu fakturovanú kúpnu cenu v dohodnutej výške a v dohodnutom termíne.
Pri platbe zálohou je tovar expedovaný až po zaplatení zálohy v plnej výške, po pripísaní čiastky na účet predávajúceho.

c, Ak nie je dohodnuté inak, vystavené faktúry predajca doručuje kupujúcemu formou elektronickej pošty na registrovanú e-mailovú adresu predávajúceho. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho doručovať faktúry prostredníctvom pošty, osobne, alebo inak.

e, Kupujúci si zvolí jeden z nasledujúcich možností platby:

9. Dodanie tovaru

a, Miesto dodania tovaru sa riadi požiadavkami kupujúceho, termín dodania tovaru sa riadi požiadavkami kupujúceho a možnosťami predávajúceho.

b, Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci buď priamo v doméne www.hadicepro.sk pri zadávaní a odosielaní objednávky tovaru z možností ponúkaných, alebo sa osobne, telefonicky dohodne s predajcom. Spôsoby dodania tovaru:

c, Predávajúci nie je v omeškaní ak tovar nemohol dodať:

d, Čiastočné a neúplné dodávky sú možné, pokiaľ to v kúpnej zmluve nie je inak.

e, Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený jeho odovzdaním a prevzatím kupujúcim, osobe určenej kupujúcim, alebo neopodstatneným odmietnutím prevzatia tovaru kupujúcim.
Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na faktúre, alebo na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho v čase dodávky tovaru.

f, Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho dodaní. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

a, Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

b, Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

11. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

a, Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na zakúpený tovar, výrobky a poskytnuté služby spoločnosťou Hadice pro s.r.o. ) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby, a to do výšky predaného tovaru alebo výrobku. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na vady tovaru výlučne v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol zakúpený u predávajúceho v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.hadicepro.sk alebo v predajni na pobočke predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých pri uzatváraní zmluvy vedel. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním odporučenej starostlivosti o tovar, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním pravidiel jeho údržby alebo skladovania, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v rozpore s podmienkami, určenými predávajúcim. Rozdielnosť odtieňov farieb nemožno považovať za chybu.

b, Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle nasledovného „Reklamačného poriadku“, ktorý je súčasťou týchto VOP zverejnených na webovej stránke v doméne www.hadicepro.sk.

c, Záručná doba tovaru, služby v prípade obchodnoprávneho vzťahu je 12 (slovom: dvanásť) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo výrobcom (záruka za akosť podľa ust. § 429 a nasl. Obch. zák.), alebo predávajúcim (s ohľadom na vlastnosti a zloženie tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný súhlas.

d, K zakúpenému tovaru v spoločnosti Hadice pro s.r.o. je vždy vystavený doklad, faktúra alebo doklad z registračnej pokladne, ktoré slúžia zároveň ako záručný list.

e, Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať:

f, Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne a musí obsahovať:

g, Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

h, Záruka sa nevzťahuje na zákazníkom vyžiadané opravy tovarov a výrobkov prinesených zákazníkom (napríklad skrátenie, úprava, prinesených hadíc, použitie iných komponentov, ako kúpených v spoločnosti Hadice pro s.r.o. ...a podobne)

12. Zodpovednosť za chyby v doméne www.hadicepro.sk

a, Hadice pro s.r.o. upozorňuje, že niektoré informácie uvedené v doméne www.hadicepro.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

b, Hadice pro s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

c, Hadice pro s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

13. Osobné údaje a ich ochrana

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje Kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na nevyhnutnú dobu.

14. Záverečné ustanovenia

a, Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a súhlasia s tým že ich nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej zmluvy.

b, Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2023.