[Alert Title]

[Message]

X
Title
(10)

Množstvo: 10
  • Poradíme?   +421 915 930 200     +421 905 655 565
  • E-mail:  hadice@hadicepro.sk

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

V súvislosti s
(1) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných,
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR),
(2) smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680,
(3) zákonom č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

I. Základné ustanovenie

(1 ) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa GDPR čl. 4 bod 7 je:
Názov/Obchodné meno: Hadice pro s.r.o.
Adresa sídla: Železničná 571/10, 922 02 Krakovany
IČO: 36708691
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

(2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Železničná 571/10, 922 02 Krakovany
Tel.:/Mobil: +421 905 655565
E-mail: hadice@hadicepro.sk

(3) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

(4) Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
(2) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

(1) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

(2) Účelom spracovania osobných údajov je

(3) Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle GDPR čl.22. Toto rozhodovanie slúži len na rozhodnutie aká cielená reklama sa Vám zobrazí. Toto rozhodnutie nemá pre dotknutú osobu právne účinky a teda netreba jej súhlas na spracovanie.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

(2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje nenávratne vymaže zo svojich zariadení.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

(1) Príjemcovia osobných údajov sú osoby
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

(2) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Práva dotknutej osoby - Vaše práva

(1) Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:

(2) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

(2) Za týmto účelom sme v minulosti vypracovali Bezpečnostný projekt vrátane bezpečnostných smerníc. V súvislosti s nariadením GDPR a účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe princípy a požiadavky GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.

(3) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

(1) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

(2) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.